Sonstorps Herrgård
612 94 Finspång

info@sonstorpsbruk.se

Sonstorps Bruk


Sonstorps Bruk i Hällestad socken i det forna Östgötska Bergslagen är veterligen det äldsta av de många järnbruken i Östergötland och tillhör gruppen av de allra äldsta i landet. Sannolikt har det bedrivits järnhantering vid Sonstorp redan på 1300-talet.

Sonstorps forna ägare och deras förfäder konstaterade att de ägt Sonstorp och dess ström sedan ”urminnes tider". 
I Ljummaskogen finns ett gravfält som är över 2000 år gammalt. Idag kan vi bara fantisera om hur Sonstorps förfäder levde.

På Vikingatiden kom man båtledes på Hällestadsån som då var mycket bredare. Vikingarna slog sig ner, tror man, först vid Ljummaskogen och sedan vid Sonstorps Ström.

Gabriel & Josefin Mörner

vår historia

Familjen Mörners ägarlängd:
Gustaf Stellan
Gustaf Otto
Gustaf Oscar 
Hans G. 
Carl-Gustaf 
Gabriel 

Nutid
Sedan 2016 ägs Sonstorp av Gabriel Mörner. Idag drivs Sonstorps Bruk som ett familjeföretag med cirka 5 heltidsanställda

1821 - 1828
1828 - 1903
1903 - 1946
1946 - 1990
1990 - 2016
2016 -

Viki​ngatid 
På Vikingatiden kom man båtledes på Hällestadsån som då var mycket bredare. Vikingarna slog sig ner först vid Ljummaskogen och sedan vid Sonstorps Ström. 

Medeltid 
Sannolikt har det bedrivits järnhantering vid Sonstorp redan på 1300-talet. På Medeltiden föddes Johan Holmgersson Hästhuvud på Sonstorp. Hans dotter Ramborg gifte sig 1371 med Väpnaren Johan Holmstensson, adlad Rosenstråle, som 1384 flyttar till Sonstorp. Den Rosenstrålska epoken kom att vara i över 300 år med Sonstorp som sätesgård. 

1546 
Den 4 november 1546 bildades Sonstorps Bruk genom ett privilegiebrev från Gustav Vasa. 
Bruket drevs först för Kronans räkning men återställdes 1697 till säteriets ägare. 

1600-talet 
På 1600-talet ärver Rosenstråledöttrarna Crusebjörn och Gyllenpistol Sonstorp, 
Bruket delas. Magnus Palmstierna köper 1699 den Crusebjörnska delen. 
Riksrådet Nils Palmstierna gör ånyo Sonstorp till en enhet. 

1782 
1782 förvärvar Olof Burén, sedemera Burenstam, Sonstorp. En av hans döttrar, 
Anna Sopia, gifter sig med Ryttmästaren, Greve Gustaf Stellan Mörner. 

1800-talet och brukets nedläggning
Under 1800-talet var verksamheten omväxlande livlig och vikande. Bruket bestod 1852 av 
fyra hamrar, sex härdar samt Annstinefors Manufakturverk med en knipphammare 
och två spikhamrar. På 1890-talet satsade man på ett Valsverk. Sonstorp hade då 
tre lancarshirehärdar varför man 1909 köpte en spikpress. Konjukturerna var vikande. 
1910 lades järnhanteringen ned. 


Herrgård

Sonstorps Herrgård byggdes 1756 men färdigställdes år 1792 enligt den kalkstensplatta som finns över entréfasadens huvudportal. Enligt Broocmans beskrivning av Östergötland förstördes säteriets tidigare huvudbyggnad av eld 1750. Enligt samma beskrivning var platsen väl bebyggd och en äldre karta visar den tidigare gårdsbildningen med ett flertal byggnader. Enligt traditionen har en äldre sätesgård, Carlsnäs, troligen, men ej bevisat, varit belägen på andra sidan av Hällestadån.

Byggnadsarbetena för ett nytt stenhus påbörjades under riksrådet Palmstiernas tid som ägare och tycks ha avstannat vid Palmstiernas död 1766 för att sedan återupptas då Olof Burén förvärvade godset. Carl Johan Cronstedt anses vara arkitekten bakom huvudbyggnaden exteriört. Genom det långvariga uppehållet fick byggnaden exteriör prägel av 1760-tal och en interiör prägel av 1790-tal. Den nuvarande parken lades om på 1920-talet efter förslag av Erik Fant.

Flyglar
De båda flyglarna uppfördes 1806. Den västra flygelns norra gavel rasade varför den återuppbyggdes 1890. I den västra flygeln bedriver Gallerie Sonstorp, presenter och heminredning, sin verksamhet. Delar av byggnaden har förut använts som komplement till den handelsträdgård som fanns. Idag används de utrymmena till förråd för bl a park- och trädgårdsskötseln. I den östra flygeln finns en bostad samt Brukskontoret.

Parken 
I början av 1900-talet ersattes den engelska parken av en mer franskinspirerad park efter ritningar av Erik Fant. 
Sju rosenpartärer fylldes med röda Alain-rosor, som idag är ersatta med Mayflower-rosor. Buxbomen har ersatts med tujor, som bättre klarar klimatet.

Parken förändras succesivt, men vi försöker att bevara dess karaktär om än tidigare trädgårdsmästare har ersatts av en inhyrd entreprenör som sköter mycket av underhållet.

Vagnsliderna 
Uppfördes 1874 och 1876.

jordbruk

Redan på medeltiden bedrevs lantbruk på Sonstorp och i början av 1900-talet hade Sonstorp många arrendegårdar för att nu endast ha ett gårdsarrende kvar. Mjölkproduktionen upphörde våren 2009. Mjölkkorna, som härstammade från Sonstorpskor från 1853, åkte sin väg.

Växtodling och betesmark
Sonstorps Bruk bedriver växtodling i egen regi på cirka 230 hektar åkermark. Vi producerar och säljer spannmål, oljeväxter och vallprodukter. Vi har inga egna betesdjur utan upplåter våra betesmarker för andra att ha sina djur på. De betande djuren håller markerna öppna och bidrar till ett vackert landskap och en ökad biologisk mångfald. Vi har en del åker- och betesmark utarrenderad i form av ett gårdsarrende och ett antal sidoarrenden.

Ladugård och Stall
Ladugård och stall är det större byggnadskomplexet med symmetrisk uppbyggnad kring den förgård som vätter mot den allmänna vägen. Komplexet består av en huvuddel med en kvadratisk central utbyggnad samt två flyglar.

Kontakperson jordbruk:
Inspektor Mikael Lööf
Sonstorps Bruk
S-612 94 FINSPÅNG
Tel: +46 70 570 83 66
E-post: mikael.loof@sonstorpsbruk.se

jakt


Jakt är en naturlig del av Sonstorps skogar. Vi ägnar oss mycket åt viltbruk, naturvård och miljövård.

Jaktarrangemang
Sonstorps Bruk anordnar olika former av jaktarrengemang:

Klövviltsjakt
Drevjakt för 12-18 skyttar. Vi har goda stammar av älg, kronhjort, dovhjort, vildsvin och rådjur.

Vakjakt
Vakjakt på vildsvin och hjort.

Fågeljakt
Drevjakt på änder.

Boende
För att förbättra jaktupplevelsen ytterligare så kan hela jaktsällskapet övernatta och äta en god middag i Bruksgårdens matsal. I Bruksgården finns totalt 16 sängar fördelade i 10 olika rum. Huset är fullt möblerat med bl.a. ett fullutrustat kök, 4 badrum, bastu samt ett vardagsrum med öppen spis.
Jaktlägenhet finns för den mer sportige. 3 rum, vardagsrum, kök och badrum med separat WC.


Kontakt och bokningsförfrågan
För mer information vänligen kontakta: Thorbjörn Andersson
0705-76 55 57 eller thorbjorn@tobbevilt.se.

Energiproduktion

Vattenkraft
Vi producerar råkraft vid den gamla strömmen i två kraftverk uppförda i början av 1900-talet och som renoverades och automatiserades under 1990-talet.
Kraftverken ligger i Sonstorps Bruk, på en plats där tillgången på vattenkraft har gett förutsättningar för tidig verksamhet i form av kvarn, hammare mm. Äldre, numera nedrivna, bortspolade av kraftiga översvämningar eller nerbrunna byggnader har tidigare legat på platsen.

Värmeanläggning
Den första oktober 2005 invigde Sonstorps Bruk ett nytt fliseldningssystem. Cirka 2 km kulvert transporterar ut värme till drygt 20 bostadshus, ladugård, verkstad, växthus mm. Flisen kommer från skogsavfall från egen skog. Det åtgår cirka 1 500 m3fub flis per år.

kulturvård

Unik bruksmiljö
Bevarat från Brukstiden finns bland annat Sonstorps Kvarn, Smedjan, Järnbod, Krutbod, Spikbod, Övre Bruket, Bruksgården med Flyglar, och en del faluröda timrade bodar. Överhyttan, nedlagd under 1700-talet, ligger intill fallet. Den är skyddad enligt kulturminneslagen. Sonstorp har totalt 16 kulturbyggnader, som underhålls enligt en långsiktig plan. Sonstorps Herrgård byggnadsminnesförklarades 1975, där ingår Sonstorps Herrgård med flyglar, vagnsstallar och park.

Kvarnen
Byggnaden ligger på en plats där tillgången på vattenkraft har gett förutsättningar för tidig verksamhet i form av kvarn, hammare m.m. Äldre, numera nedrivna, bortspolade av kraftiga översvämningar eller nerbrunna byggnader har tidigare legat på samma plats som kvarnen. Kvarnverksamheten upphörde omkring år 1950. Kvarnen är uppförd alldeles intill Emmaåns flöde genom bruksmiljön och står som ett monument från en tidigare epok, fylld av sysselsättning, rörelse och liv.Kvarnen är en ståtlig och monumental byggnad, uppförd år 1892 enligt en inskrift över entrédörren. Ett monogram över entrédörren har initialerna O E M och årtalet 1892, O M = Gustaf Otto Mörner och E M = Ebba Mörner. Byggnaden har erhållit en utformning som vittnar om dess betydelse och höga status.Byggnadsmaterialet är tegel samt slaggsten, troligen från det intilliggande bruket. Fasaden har försetts med utstockningar och puts samt avfärgats, för att ge byggnaden dess karaktär av betydelsefull industribyggnad. Enligt ritningsförslag från tiden då kvarnen byggdes kan kvarnen ha haft tre kvarnmaskiner.

Guidade visningar
Vi genomför guidade visningar av Bruks- och/eller Herrgårdsmiljön för grupper enligt överenskommelse. 
Kontakta oss via e-post eller telefon för bokningsförfrågan och mer information.

Uthyrning av kvarnen

Det finns möjlighet att hyra kvarnen för företagsarrangemang, middagar etc.

skogsbruk

Skogsbruk
Skogen är Sonstorps Bruks största verksamhetsområde. Skogsbruket bedrivs idag huvudsakligen genom inhyrda entreprenörer inom skogsförvaltning, skogsvård och avverkning. Vi bedriver ett aktivt långsiktigt hållbart skogsbruk på cirka 4 300 hektar produktiv skogsmark. Utöver det består vår skogsmark av av cirka 600 hektar impediment och cirka 500 hektar sjöar och vattendrag. Skogarna är talldominerade och utgörs av cirka 65 % tall, 30 % gran och resterande del lövträd. Vi har under många år arbetat aktivt med ståndortsanpassat skogsbruk eftersom vi anser att det långsiktigt leder till de bästa, vackraste och mest hållbara skogarna.
Tidigare hade Sonstorps Bruk en egen såg men 1970 brann den ner och byggdes inte upp igen. Sonstorps Bruk säljer och levererar idag timmer, massaved och grot.

Kultur- och miljöröjning 2021
Med stöd från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling) har vi under 2021 genomfört röjningar för att lyfta fram kultur- och miljövärden. Syftet med röjningarna är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Målet är att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga populationer samt att skogen kulturmiljövärden och dess sociala värden skyddas. Huvudsakligen har undervegetation röjts bort och framförallt ek och hassel sparats. Områdena som röjts ligger i kulturlandskapet i anslutning till landsvägen och till det gamla bruksområdet.

UThyrning

Sonstorps Bruk har en unik miljö och vi vill att alla som bor och verkar här ska trivas och kunna njuta av de vackra omgivningarna. Sonstorps Bruk har drygt 30 hyresbostäder för permanentboende och drygt 15 fritidshus för uthyrning. Permanentbostäderna utgörs dels av fristående enbostadshus och dels av lägenheter i flerbostadshus.

Bruksgården
Bruksgården går att hyra för övernattning eller konferens. I Bruksgården finns totalt 16 sängar fördelade i 10 olika rum. Huset är fullt möblerat med bl.a. ett fullutrustat kök, matsal, 4 badrum och bastu. Bruksgården går även att hyra veckovis, till exempel för en härlig semestervecka med familjen.  

För mer information och bokning vänligen kontakta oss på: info@sonstorpsbruk.se alt. 0122-602 50.

Lediga bostäder

Läs mer om Bruksgården

Permanentboende

-​Inget ledigt för närvarande.

Om ni är intresserade av att bli hyresgäst hos oss; vänligen skicka ett mail till info@sonstorpsbruk.se. Skriv era kontaktuppgifter och vad för typ av bostad ni söker.


Fritidshus

-​Inget ledigt för närvarande.

Om ni är intresserade av att bli hyresgäst hos oss; vänligen skicka ett mail till info@sonstorpsbruk.se. Skriv era kontaktuppgifter och vad för typ av bostad ni söker.

kont​ak​ta oss

info@sonstorpsbruk.se

0122-602 50

    Tack, ditt meddelande har skickats.
    Tillfälligt fel.